Pinyin table Initials Pinyin table
(null) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
Group a Finals -i                               zhi chi shi ri zi ci si -i Group a Finals
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa a
o o bo po mo fo       lo                           o
e e     me   de te ne le ge ke he       zhe che she re ze ce se e
e e                                           e
ai ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai   zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei   hei       zhei   shei   zei     ei
ao ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao       zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou       zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han       zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den   nen   gen ken hen       zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang       zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er                                           er
Group i Finals i yi bi pi mi   di ti ni li       ji qi xi               i Group i Finals
ia ya         dia     lia       jia qia xia               ia
io yo                                           io
ie ye bie pie mie   die tie nie lie       jie qie xie               ie
iai yai                                           iai
iao yao biao piao miao   diao tiao niao liao       jiao qiao xiao               iao
iu you     miu   diu   niu liu       jiu qiu xiu               iu
ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       jian qian xian               ian
in yin bin pin min       nin lin       jin qin xin               in
iang yang             niang liang       jiang qiang xiang               iang
ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       jing qing xing               ing
Group u Finals u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu       zhu chu shu ru zu cu su u Group u Finals
ua wa                 gua kua hua       zhua chua shua rua       ua
uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai         uai
ui wei         dui tui     gui kui hui       zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan         duan tuan nuan luan guan kuan huan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen         dun tun   lun gun kun hun       zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang         uang
ong weng         dong tong nong long gong kong hong       zhong chong   rong zong cong song ong
Group Finals yu             n l       ju qu xu               Group Finals
e yue             ne le       jue que xue               ue
an yuan                       juan quan xuan               an
n yun                       jun qun xun               n
iong yong                       jiong qiong xiong               iong
Pinyin table (null) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Pinyin table
Initials