Strona dla osób chcących poznać język chiński

Zawody

科学家 kē xué jiā – naukowiec
小贩 xiǎo fàn – uliczny sprzedawca
电工 diàn gōng – elektryk
画家 huà gōng – artysta
业主 yè zhǔ – właściciel biznesu
化工 huà gōng – inżynier chemik
木匠 mù jiang – stolarz
救火员 jiù huǒ yuán – strażak
牙医 yá yī – dentysta
农民 nóng mín – rolnik
工人 gōng rén – pracownik fizyczny
记者 jì zhě – reporter
会计 kuài jì – księgowy
音乐家 yīn yuè jiā – muzyk
作者 zuò zhě – pisarz

Kierunki studiów

化学 huà xué – chemia
亚洲学系 yà zhōu xué xì – studia dalekowschodnie
人类学 rén lèi xué – antropologia
会计学 kuài jì xué – rachunkowość
人文科学 rén wén kē xué – sztuka
生物学 shēng wù xué – biologia
语言学 yǔ yán xué – językoznawstwo
戏剧学 xì jù xué – teatr
咨询 zī xùn – informatyka
地理学 dì lǐ xué – geografia
宗教学 zōng jiào xué – religia
社会学 shè huì xué – socjologia
地质学 dì zhì xué – geologia
经济学 jīng jì xué – Ekonomia
历史学 lì shǐ – historia
医学 yī xué – medycyna
哲学 zhé xué – filozofia
政治学 zhèng zhì xué – politologia
心理学 xīn lǐ xué – psychologia
物理学 wù lǐ xué – fizyka
数学 shù xué – matematyka
音乐学 yīn yuè xué – muzyka

GD Star Rating
loading...
Zawody, 5.0 out of 5 based on 1 rating