Strona dla osób chcących poznać język chiński

W samolocie 在飞机上

在飞机上 Zài fēi jī shàng – w samolocie
前舱 qián cāng –
后舱 hòu cāng –
驾驶舱 jià shǐ cāng – kokpit
飞行员 fēi xíng yuán – Pilot
机组人员 jī zǔ rén yuán – załoga
保证 bǎo zhèng – zapewnić
安全 ān quán – bezpieczeństwo
乘务员 chéng wù yuán – stewardessa
欢迎 huān yíng – witac
头等舱 tóu děng cāng – pierwsza klasa
经济舱 jīng jì cāng – klasa ekonomiczna
起飞 qǐ fēi – startowac
着陆 zhuó lù – ladowac

Ogłoszenia na pokładzie

飞行时间 fēi xíng shí jiān – czas lotu
高度 gāo dù – wysokość
海拔 hǎi bá – n.p.m.
mǐ – metr
速度 sù dù – prędkość
飞行高度是一万(1 0 0 0 0 )米。飞行速度是一小时八百公里。
Fēixíng gāodù shì yī wàn (10 000) mǐ. Fēixíng sùdù shì yī xiǎoshí bā bǎi gōnglǐ.

Bezpieczeństwo na pokładzie

紧急情况 Jǐn jí qíng kuàng – niebezpieczeństwo
救生衣 jiù shēng yī – kamizelka ratunkowa
空气压力 kōng qì yā lì – ciśnienie
变化 biàn huà – zmiana
氧气躁 yǎng qì zhào –
降下 jiàng xià – opadać, opuszczać
紧急出口 jǐn jí chū kǒu – wyjście bezpieczeństwa
机翼 jī yì – skrzydło
坐好 zuò hǎo – pozostawać na swoich miejscach
系紧 jì jǐn – zapinać
安全带 ān quán dài – pasy bezpieczeństwa
遇上 yù shàng – napotykać
湍流 tuān liú – turbulencje
颠簸 diān bǒ – odbijać się, podskakiwać

Obsługa na pokładzie

供应 gōng yìng – serwować
饮料 yǐn liào – napój
餐点 cān diǎn – posiłek
报纸 bào zhǐ – gazeta
杂志 zá zhì – magazyn
早餐 zǎo cān – śniadanie
租用 zū yòng – wynajmować
音乐 yīn yuè – muzyka
耳机 ěr jī – słuchawki
租费 zū fèi – oplata za wynajem
频道 pín dào – kanał
电影 diàn yǐng – film
枕头 zhěn tou – poduszka
毛毯 máo tǎn – koc
口袋 kǒu dài -kieszeń
纸袋 zhǐ dài – torba papierowa
云集 yūn jī – choroba lokomocyjna
使用 shǐ yòng – używać