Strona dla osób chcących poznać język chiński

Sporty zimowe

高山滑雪 gāo shān huá xuě – narciarstwo alpejskie
雪车 xuě chē – bobsleje
冰壶运动 bīng hú yùn dòng – curling
冬季两项 dōng jì liǎng xiang – biathlon
越野滑雪 yuè yě huá xuě – narciarstwo biegowe
花洋滑冰 huā yàng huá bīng – łyżwiarstwo figurowe
自由式滑雪 zì yóu shì huá xuě – akrobacje narciarskie
雪橇 xuě qiāo – sanki
短道速滑 duǎn dào sù huá – łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze
冰球运动 bīng qiú yùn dòng – hokej na lodzie
北欧两项 běi ōu liǎng xiang – kombinacja nordycka
钢架雪车 gāng jià xuě chē – skeleton
速度滑冰 sù dù huá bīng – łyżwiarstwo szybkie
滑板滑雪 huá bǎn huá xuě – snowboard
跳台滑雪 tiào tái huá xuě – skoki narciarskie

GD Star Rating
loading...