Strona dla osób chcących poznać język chiński

Metro w Pekinie

Linia 1

Pingguoyuan 苹果园 Píng guǒ yuán
Guchenglu 古城路站 Gǔ chén lù
Wesołe Miasteczko Bajiao Amusement Park 八角游乐园 Bā jiǎo yóu lè yuán
Babaoshan 八宝山 Bā bǎo shān
Yuquanlu 玉泉路 Yù quán lù
Wukesong 五棵松 Wǔ kē sōng
Wanshoulu 万寿路 Wàn shòu lù
Gongzhufen 公主坟 Gōng zhǔ fén
Military Museum 军事博物馆 Jūn shì bó wù guǎn
Muxidi 木樨地 Mù xī dì
Nanlishilu 南礼士路 Nán lǐ shí lù
Fuxingmen 复兴门 Fù xīng mén
Xidan 西单 Xī dān
Tian’anmen West 天安门西 Tiān ān mén xī
Tian’anmen East 天安门东 Tiān ān mén dōng
Wangfujing 王府井 Wáng fǔ jǐng
Dongdan 东单 Dōng dān
Jianguomen 建国门 Jiàn guó mén
Yonganli 永安里 Yǒng ān lǐ
Guomao 国贸 Guó mào
Dawanglu 大望路 Dà wàng lù
Sihui 四惠 Sì huì
Sihui East 四惠东 Sì huì dong

Linia Batong

Sihui 四惠 Sì huì
Sihui East 四惠东 Sì huì dōng
Gaobeidian 高碑店 Gāo bēi diàn
Communication University of China 传媒大学 Chuán méi dà xué
Shuangqiao 双桥 Shuāng qiáo
Guanzhuang 管庄 Guǎn zhunag1
Baliqiao 八里桥 Bā lǐ qiáo
Tongzhoubeiyuan 通州北苑站 Tōng zhōu běi yuàn
Guoyuan 果园 Guǒ yuán
Jiukeshu 九棵树 Jiǔ kē shù trees
Liyuan 梨园 Lí yuán
Linheli 临河里 Lín hé lǐ
Tuqiao 土桥 Tǔ qiáo

Linia 2

Fuxingmen 复兴门 Fù xīng mén
Fuchengmen 阜成门 Fù chéng mén
Chegongzhuang 车公庄 Chē gōng zhuāng
Xizhimen 西直门 Xí zhí mén
Jishuitan 积水潭 Jī shuǐ tán
Gulou Dajie 鼓楼大街 Gǔ lóu dà jiē
Andingmen 安定门 Ān dìng mén
Światynia LamyYonghegong Lama Temple 雍和宫 Yōng hé gōng
Dongzhimen 东直门 Dōng zhí mén
Dongsi Shitiao 东四十条 Dōng sì shí tiáo
Chaoyangmen 朝阳门 Cháo yáng mén
Jianguomen 建国门 Jiàn guó mén
Stacja Kolejowa Beijing Railway Station 北京站 Běi jīng zhàn
Chongwenmen 崇文门 Chóng wén mén
Qianmen 前门 Qián mén
Hepingmen 和平门 Hé píng mén
Xuanwumen 宣武门 Xuān wǔ mén
Changchunjie 长椿街 Cháng chūn jiē

Linia 4

Anheqiao North 安河桥北 Ān hé qiáo běi
Beigongmen 北宫门 Běi gōng mén
Xiyuan 西苑 Xī yuàn
Yuanmingyuan 圆明园 Yuán míng yuán
East Gate of Peking University 北京大学东门 Běi jīng dà xué dōng mén
Zhongguancun 中关村 Zhōng guān cūn
Haidian Huangzhuang 海淀黄庄 Hǎi dián huáng zhuāng
Renmin University 人民大学 rén mín dà xué
Weigongcun 魏公村 Wèi gōng cūn
Bilioteka NarodowaNational Library 国家图书馆 Guó jiā tú shū guǎn
Beijing Zoo 动物园 Dòng wù yuán
Xizhimen 西直门 Xī zhī mén
Xinjiekou 新街口 Xīn jiē kǒu
Ping’anli 平安里 Píng ān lǐ
Xisi 西四 Xī sì
Lingjing Hutong 灵境胡同 Líng jìng hú tòng
Xidan 西单 Xī dān
Xuanwumen 宣武门 Xuān wǔ mén
Caishikou 菜市口 Cài shì kǒu
Taoranting 陶然亭 Táo rán tíng
Południowa Stacja Kolejowa Beijing

South Railway Station

北京南站 Běi jīng nán zhàn
Majiapu 马家堡 Mǎ jiā bǎo
Jiaomen West 角门西 Jiǎo mén xī
Gongyixiqiao 公益西桥 Gōng yì xī qiáo

Linia 5

Tiantongyuan North 天通苑北 Tiān tōng yuàn běi
Tiantongyuan 天通苑 Tiān tōng yuàn
Tiantongyuan South 天通苑南 Tiān tōng yuàn nán
Lishuiqiao 立水桥 Lì shuǐ qiáo
Lishuiqiao South 立水桥南 Lì shuǐ qiáo nán
Beiyuanlu North 北苑路北 Lì shuǐ qiáo běi
Datunlu East 大屯路东 Dà tú lù dōng
Huixinxijie Beikou 惠新西街北口 Huì xīn xijì běi kǒu
Huixinxijie Nankou 惠新西街南口 Huì xīn xijì nán kǒu
Hepingxiqiao 和平西桥 Hé píng xī qiáo
Hepingli Beijie 和平里北街 Hé píng lǐ běi jiè
Świątynia LamyYonghegong Lama Temple 雍和宫 Yōng hé gōng
Beixinqiao 北新桥 Běi xīng qiáo
Zhangzizhonglu 张自忠路 Zhāng zì zhōng lù
Dongsi 东四 Dōng sì
Dengshikou 灯市口 Dēng shì kǒu
Dongdan 东单 Dōng dān
Chongwenmen 崇文门 Chóng wén mén
Ciqikou 磁器口 Cí qì kǒu
Tiantandongmen 天坛东门 Tiān tán dōng mén
Puhuangyu 蒲黄榆 Pú huáng lú
Liujiayao 刘家窑 Liú jiā yáo
Songjiazhuang 宋家庄 Sòng jiā zhuāng

Linia 8

South Gate of Forest Park 森林公园南门 Sēn lín gōng yuán nán mén
Olympic Green 奥林匹克公园 Aò lín pǐ kè gōng yuán
Centrum Olimpijskie Olympic Sports Center 奥体中心 Aò tǐ zhōng xīn
Beitucheng 北土城 Běi tǔ chéng

Linia 10

Bagou 巴沟 Bā gōu
Suzhoujie 苏州街 Sū zhōu jiē
Haidian Huangzhuang 海淀黄庄 Hǎi diàn huáng zhuāng
Zhichunli 知春里 Zhī chūn lǐ
Zhichunlu 知春路 Zhī chūn lù
Xitucheng 西土城 Xī tǔ chéng
Mudanyuan 牡丹园 Mǔ dān yuán
Jiandemen 健德门 Jiàn dé mén
Beitucheng 北土城 Běi tǔ chéng
Anzhenmen 安贞门 Ān zhēn mén
Huixinxijie Nankou 惠新西街南口 Huì xīn xī jiē nán kǒu
Shaoyaoju 芍药居 Sháo yào jū
Taiyanggong 太阳宫 Tài yáng gōng
Sanyuanqiao 三元桥 Sān yuán qiáo
Liangmaqiao 亮马桥 Liàng mǎ qiáo
Rolnicze Centrum Wystawiennicze Agricultural Exhibition Center 农业展览馆 Nóng yè zhǎn lǎn guǎn
Tuanjiehu 团结湖 Tuán jié hú
Hujialou 呼家楼 Hū jiā lóu
Jintaixizhao 金台夕照 Jīn tái xī zhào
Guomao 国贸 Guó mào
Shuangjing 双井 Shuǎng jǐng
Jinsong 劲松 Jìn song

Linia 13

Xizhimen 西直门 Xī zhí mén
Dazhongsi 大钟寺 Dà zhōng sì
Zhichunlu 知春路 Zhī chūn lù
Wudaokou 五道口 Wǔ dào kǒu
Shangdi 上地 Shàng dì
Xi’erqi 西二旗 Xī èr qí
Longze 龙泽 Lóng zé
Huilongguan 回龙观 Huí lóng guān
Huoying 霍营 Huò yíng
Lishuiqiao 立水桥 Lì shuǐ qiáo
Beiyuan 北苑 Běi yuàn
Wangjing West 望京西 Wàng jīng xī
Shaoyaoju 芍药居 Sháo yào jū
Guangximen 光熙门 Guāng xī mén
Liufang 柳芳 Liǔ fāng
Dongzhimen 东直门 Dōng zhí mén

Linia Airport Express

Dongzhimen 东直门 Dōng zhī mén
Sanyuanqiao 三元桥 Sān yuán qiáo
Lotnisko Beijing Capital Airport Terminal 3 3号航站楼 3 hào háng zhàn lóu
Lotnisko Beijing Capital Airport Terminal 2 2号航站楼 2 hào háng zhàn lóu
GD Star Rating
loading...
Metro w Pekinie, 5.0 out of 5 based on 1 rating