Strona dla osób chcących poznać język chiński

Lotnisko 飞机场

Lotnisko

登机楼 Dēng jī lóu- terminal
国际航班 Guójì hángbān- loty miedzynarodowe
国内航班 Guónèi hángbān – loty krajowe
市内总站 Shì nèi zǒng zhàn – terminal miejski

这个飞机场有两个登机楼。 上楼是国际航班。下楼是国内航班。 人可以坐出租车或者公共汽车去飞机场。
Zhège fēijī chǎng yǒu liǎng gè dēng jī lóu. Shàng lóu shì guójì hángbān. Xià lóu shì guónèi hángbān. Rén kěyǐ zuò chūzū chē huòzhě gōnggòng qìchē qù fēijī chǎng.

Check In (odprawa):

登机口 Dēng jī kǒu – boarding gate
登机 Dēng jī – wchodzić na pokład
乘客 Chéngkè – pasażer
航空公司 Hángkōng gōngsī – przewoźnik
办理登机手续 Bànlǐ dēng jī shǒuxù – check in
接待柜台 Jiēdài guìtái – stanowisko odpraw
职员 Zhíyuán – pracownik obsługi
检查 Jiǎnchá – sprawdzać
证件 Zhèngjiàn – dokumenty
排队 Páiduì – kolejka
机票 Jīpiào – bilet lotniczy
护照 Hùzhào – paszport
签证 Qiānzhèng – visa
托运 Tuōyùn -nadawać
行李 Xínglǐ – bagaż
登机牌 Dēng jī pái – boarding pass

Rozmowa z pracownikiem obsługi:

出示 Chū shì – pokazywać
靠窗的座位 Kào chuāng de zuò wèi – miejsce przy oknie
靠走道座位 Kào zǒu dào de zù wèi – miejsce przy przejściu
云顶 yù dìng – rezerwować
2 排 pái – rząd 2
4 座 zuò – miejsce 4
行李 Xìng li – bagaż
箱子 Xiāng zi – walizka
手提行李 Shòu tí xíng li – bagaż podręczny
公文包 Gōng wén bāo – aktówka
头顶上方的行李舱 tóu dǐng shàng fāng de xíng li cāng – schowek bagażowy
标签 biāo qiān –nalepka, etykieta
班机 bān jī – lot
领取 lǐng qǔ – odbierać
航班 háng bān – lot
起飞时间 qǐ fēi shí jiān – czas odlotu

Odloty i przyloty:

离港 Lí gǎng – odloty
到港 Dǎo gàng – przyloty
广播 Guǎng bō – ogłaszać
飞往 fēi wǎng – kierunek lotu
通过安全检查 tōng guò ān quán jiǎn chá – przejść przez kontrolę bezpieczeństwa
请注意 qǐng zhù yì – proszę o uwagę
到达 dào dá – przyjeżdżać
出港 chū gǎng – wysiadać

Problemu, które mogą się pojawić:

正点 zhèng diǎn – na czas
晚点 wǎn diǎn – opóźniać
推迟 tuī chí – prze
取消 qǔ xiāo – anulować
天气 tiān qī – pogoda

飞机不能正点起飞了。飞机晚点了。因为天气问题所以航班取消或者推迟了。

Fēijī bùnéng zhèngdiǎn qǐfēile. Fēijī wǎndiǎnle. Yīn wéi tiānqì wèntí suǒyǐ hángbān qǔxiāo huòzhě tuīchíle.