Strona dla osób chcących poznać język chiński

Informatyka

电脑 diàn nǎo – komputer

台式电脑 tái shì diàn nǎo – komputer stacjonarny
手提式电脑 shǒu tí shì diàn nǎo – laptop
个人的电脑 gè rén diàn nǎo – PC

硬件 yìng jiàn – sprzęt, hardwane

显示器 xiǎn shì qì – monitor
键盘 jiàn pán – klawiatura
滑鼠 huá shǔ – mysz
主机 zhǔ jī – jednostka centralna
打印机 dǎ yìn jī – drukarka
扫描仪 sǎo miáo yí – skaner
调制解调器 tiáo zhì jiě tiáo qì – modem
硬盘 yìng pán – twardy dysk
光盘 guāng pán – CD
主板 zhǔ bǎn – płyta główna
内存 nèi cún – RAM

软件 ruǎn jiàn – oprogramowanie, software

操作系统 cāo zuò xì tǒng – system operacyjny
视窗 Shì chuāng – Windows
微软字处理 wēi ruǎn zì chǔ lǐ – Microsoft Word

因特网 yīn tè wǎng – internet

网页 wǎng yè – strona internetowa
网站 wǎng zhàn – witryna internetowa
万维网 wàn wéi wǎng – www
网址 wǎng zhǐ – URL
访问网站 fǎng wèn wǎng zhàn – odwiedzić stronę
浏览网页 liú lǎn wǎng yè – przeglądać stronę
网上服务提供商 wǎng shàng fú wù tí gōng shāng – ISP

电子邮件 diǎn zǐ yóu jiàn – Email

新邮件 xīn yóu jiàn – nowa poczta
收件人 shōu jiàn rén – odbiorca
电子邮箱地址 diàn ziyóu xiāng dì zhǐ – adres email
发送 fā sòng – wysłać
收信箱 shōu xìn xiāng – skrzynka odbiorcza
回信 huí xìn – odpowiedz

GD Star Rating
loading...
Informatyka, 2.5 out of 5 based on 2 ratings