Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 9

chinska_restauracja_menu_9
鱼香豆腐Yú xiāng dòufu
鱼- fish, 香- savory, 豆腐- tofu
油爆豆腐Yóu bào dòufu
油 – oil, 爆- to fry, 豆腐- tofu
酸辣白菜Suān là báicài
酸 – sour, 辣- spicy, 白菜- cabbage
酱爆圆白菜Jiàng bào yuánbáicài
酱- soya sauce, 爆- to fry, 圆- round, 白菜- cabbage
麻婆豆腐Má pó dòufu
麻婆 – beancurd, 豆腐- tofu
土豆辣子Tǔdòu làzǐ
土豆- potato, 辣子- hot pepper
木须黄瓜Mù xū huángguā
木须- fried with mushrooms and egg, 黄瓜- cucumber
尖椒豆腐干Jiān jiāo dòufu gān
尖椒- sharp-pointed pepper, 豆腐干- bean cheese
独面筋Dú miànjīn
独- one, separate; 面筋- gluten
西红柿鸡蛋Xīhóngshì jīdàn
西红柿- tomato, 鸡蛋- egg
耗油生菜Hào yóu shēngcài
耗油 – oiled, 生菜- raw vegetables
炒肝尖Chǎo gān jiān
炒- to fry, 肝- liver, 尖- sharp-pointed
鱼香肝尖Yú xiāng gān jiān
鱼- fish, 香- savory, 肝- liver, 尖- sharp-pointed
咖喱鸡片Gālí jī piàn
咖喱- curry, 鸡- chicken, 片- slice
香茄鸡片Xiāng qié jī piàn
香- savor, 茄- egg-plant, 鸡- chicken, 片- slice
鸡丝拉皮Jī sī lā pí
鸡丝- chicken slices, 拉皮- water chestnut
酱爆鸡丁Jiàng bào jī dīng
酱- soya sauce, 爆- to fry, 鸡丁- diced chicken meat
鱼香鸡丝Yú xiāng jī sī.
鱼- fish, 香- savory, 鸡丝 – sliced chicken

GD Star Rating
loading...