Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 13

chinska_restauracja_menu_13流鱼片- Liú yú piàn
流 – steamed, 鱼- fish, 片- piece, slice

糖醋鱼片 – Táng cù yú piàn
糖醋- sour-sweet, 鱼 – fish, 片 – piece, slice

虾仁茄子 – Xiārén qiézi
虾- shrimp, 仁 – core, 茄子- egg plant

孜然羊肉 – Zī rán yángròu
孜然- jeera, 羊肉- mutton

葱爆羊肉- Cōng bào yángròu
葱- onion, 爆- to fry, 羊肉- mutton

爆双花- Bào shuāng huā
爆- to fry, 双花- honeyberry

炒腰花 – Chǎo yāohuā
炒- fry, 要花- lamb kidneys

水煮牛肉 – Shuǐ zhǔ niúròu
水煮 – water boiled, 牛肉- beef

麻辣肚块- Málà dǔ kuài
麻辣- spicy and hot, 肚- bowels, 块- sliced

红烧肚块- Hóngshāo dù kuài
红烧- simmer-fried, 肚- bowels, 块- sliced

盐爆肚丝- Yán bàodǔ sī
盐- salt, 爆-fried, 肚-bowels, 丝-piece

番茄牛肉- Fānqié niúròu
番茄-tomato, 牛肉-beef

黄焖牛肉- Huáng mèn niúròu
黄焖-stewed, 牛肉-beef

木须虾仁- Mù xū xiārén
木须-fried with mushrooms and egg, 虾-shrimp, 仁-core

锅塌虾仁 – Guō tā xiārén
锅-pan, 塌-fall, 虾 -shrimp, 仁-core

虾仁面筋 – Xiārén miànjīn
虾 -shrimp, 仁-core , 面筋-gluten

炒虾仁 – Chǎo xiārén
炒-fry, 虾 -shrimp, 仁-core

腰果虾仁 – Yāoguǒ xiārén
腰果-cashew nuts, 虾-shrimp, 仁-core

GD Star Rating
loading...