Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 12

chinska_restauracja_menu_12酸 溜木须Suān liū mù xū
酸- sour, 溜 – steamed, 木须- fried with mushrooms and egg
软炸里脊Ruǎn zhà lǐjí
软- soft, 炸- to fry, 里脊- loins
锅塌里脊Guō tā lǐjí
锅- saucepan, 塌- flat, 里脊- loins
爆三样Bào sān yàng
爆- to fry, 三样- three kinds
京酱肉丝Jīng jiàng ròu sī
京- main, 酱- soya paste, 肉丝- sliced meat
烧三丝Shāo sān sī
烧- to fry, 三丝- three slices
糖醋里脊Táng cù lǐjí
糖醋- sour and sweet sauce, 里脊- loins
古老肉Gǔlǎo ròu
古老肉- sweet and sour pork
炒鱿鱼卷Chǎoyóuyú juǎn
炒- to fry, 鱿鱼- squid, 卷- roll

葱烧海参Cōng shāo hǎishēn
葱- onion, 烧- to fry, 海参- sea cucumber
盐爆肉丝Yán bào ròu sī
盐- salt, 爆- to fry, 肉丝- diced meat
相茄牛柳Xiāng qié niú liǔ
相茄- mixed egg plants, 牛柳- sirloin
香菇肉片Xiānggū ròupiàn
香菇- mushrooms syangu, 肉片- diced meat
耗油牛柳Hào yóu niú liǔ
耗油- oiled, 牛柳- sirloin
五花肉茄子Wǔhuāròu qiézi
五花- colorful, 肉- meat, 茄子- egg plant
水煮肉片Shuǐ zhǔ ròupiàn
水煮- boiled in water, 肉片- sliced meat
尖椒肥肠Jiān jiāo féicháng
尖 – pointed, 椒- sweet pepper, 肥肠 – pig-gut
八珍豆腐Bā zhēn dòufu
八珍- eight delicious ingredients, 豆腐- tofu
菠萝古老肉Bōluó gǔlǎo ròu
菠萝- pineapple, 古老肉- sweet and sour pork

GD Star Rating
loading...
Menu - lekcja 12, 5.0 out of 5 based on 1 rating