Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 11

chinska_restauracja_menu_11鱼香肉丝Yú xiāng ròu sī
鱼- fish, 香- savory, 肉丝- diced meat
蒜薹肉片 Suàntái ròupiàn
蒜薹 garlic, 肉片- diced meat
青椒肉片Qīngjiāo ròupiàn
青椒- green pepper, 肉片- diced meat
辣子肉片Làzǐ ròupiàn
辣子- pepper, 肉片- diced meat
素炒四宝Sù chǎo sì bǎo
素炒- fried, 四宝- meat and vegetables
京酱鸡丝Jīng jiàng jī sī
京- big, 酱- soya sauce, 鸡丝- sliced chicken
孜然鸦片Zī rán yāpiàn
孜然- jeera, 鸦片- opium
盐爆鸡丝Yán bào jī sī
盐- salt, 爆- to fry, 鸡丝- diced chicken meat
生炒鸡丝Shēng chǎo jī sī
生炒- frying, 鸡丝-chicken slices
李子鸡丁Lǐzǐ jī dīng
李子- plum, 鸡丁- chicken slices
鸡丁四宝Jī dīng sì bǎo
鸡丁- diced chicken meat, 四宝- meat and vegetables
全爆Quán bào
全- entire, whole; 爆- frying
新爆三Xīn bào sān

菠萝鸭片Bōluó yā piàn
菠萝- pineapple, 鸭片- duck slices
香菇鸡丝Xiānggū jī sī
香菇- mushrooms, 鸡丝 – diced chicken
干煸鱿鱼Gān biān yóuyú
干煸- to burn, 鱿鱼- squid

GD Star Rating
loading...