Strona dla osób chcących poznać język chiński

Menu – lekcja 10

chinska_restauracja_menu_10
宫爆鸡丁Gōng bào jī dīng
宫- inside, 爆- to fry, 鸡丁- diced chicken meat
五彩鸡丝Wǔcǎi jī sī
五彩- multicolored, 鸡丝- sliced chicken
麻辣鸡丝Málà jī sī
麻辣- spicy, 鸡丝- sliced chicken
潮州鸡丝Cháozhōu jī sī pí
潮州- Chaozhou, 鸡丝- sliced chicken
糖醋面筋Táng cù miànjīn
糖醋- sweet and sour, 面筋- gluten
辣子鸡丁Làzǐ jī dīng
辣子- hot pepper, 鸡丁- diced chicken meat
爆二样Bào èr yàng
爆- to fry, 二样 – two kinds
相干肉丝Xiānggān ròu sī
相干- mixed, 肉丝- sliced meat
榨菜肉丝Zhàcài ròu sī
榨菜- mustard, 肉丝- sliced meat
鱼香二样Yú xiāng èr yàng
豆皮肉丝Dòu píròu sī
豆- bean, 皮肉- skin and flesh, 丝- slices
京酱豆皮Jīng jiàng dòu
京- big, 酱- soya sauce, 豆- bean, 皮- skin
烧茄子Shāo qiézi
烧- to fry, 茄子- egg-plant
鱼香茄子Yú xiāng qiézi
鱼- fish, 香- savory, 茄子- egg-plant
地三鲜De sān xiān – stir-fried potato, eggplant and green pepper
回锅肉Huíguōròu
回锅- to warm, 肉- meat
土豆辣子肉片Tǔdòu làzǐ ròupiàn
土豆- potato, 辣子- pepper, 肉片- diced meat
耗油里脊Hào yóu lǐjí
耗油- oiled, 里脊- loins
木须肉Mù xū ròu
木须- fried with mushrooms and egg, 肉- meat

GD Star Rating
loading...