Strona dla osób chcących poznać język chiński

Circle of Life (生生不息)

http://www.youtube.com/watch?v=5_Qf1S3UEvs&feature=related

Circle of Life(生生不息)
Shēng shēng bù xī

狮子王中文主题曲
Shī zi wáng de zhōng wén zhǔ tí qū

张开你的眼睛
Zhāng kāi nǐ de yǎn jīng

看这世界
kàn zhe shì jiè

你会发觉充满神奇
Nǐ huì kuài fā jué chōng mǎn shén qí

天上星星好像近在天边
tiān shàng xīng xīng hǎo xiàng jìn zài tiān biān

想要抓总是遥不客及
xiǎng yào zhuā zǒng shì yáo bú kè jí

人生旅程坎坷不平
rén shēng lu:3 chéng kǎn kě bù píng

你要去体会它的真谛
nǐ yào qù tǐ huì tā de zhēn dì

尝尝人情冷暖
cháng cháng rén qíng lěng nuǎn

或是体会世间的风险
huò shì tǐ huì shì jiàn de fēng xiǎn

没有办法
méi yǒu bàn fǎ táo bì

看这世界在转
kàn zhè shì jiè zài zhuǎi

永远不停息
yǒng yuǎn bù tíng xī

尽管向前走
jìn guǎn xiàng qián zǒu

是对是错
shì duì shì cuò

希望和失望
xī wàng hé shī wàng

世事没有绝对
shì shì méi yǒu jué duì

看这世界

是生生不息
shēng shēng bù xī

世界正在转动
永远不停息

黑夜与白昼
hēi yè yú bái zhòu

不停转动
bù tíng zhuǎn dòng

靠着阳光走
kào zhe yáng guāng zǒu

慢慢你会知道
màn màn nǐ huì zhī dào

看这世界
是生生不息

狮子王 – Król Lew
主题曲 – temat muzyczny
张开 – otwierać
眼睛 – oko
世界 – świat
发觉 – odkrywać
充满 – pełny
神奇 – magiczny
好像 – jak (ktoś, coś)
人生 – życie
旅程 – podróż
坎坷 – ciężki
不平 – niesprawiedliwość
体会 – doświadczenie
真谛 – esencja
– smak
人情冷暖 – dobre samopoczucie
世间 – świat
风险 – ryzyko
办法 – sposób
– obracać się
永远 – na zawsze, wiecznie
尽管 – chociaż
希望 – nadzieja
失望 – rozczarowanie
绝对 – absolutny