Strona dla osób chcących poznać język chiński

柠檬树/Lemon tree

柠檬树

Níng méng shù

一个人孤单单的下午
Yī gerén gū dān dān dexià wǔ

当风吹得每棵树都想跳舞
Dāng fēng chuī deměi kē shù dōu xiǎng tiào wǔ

记得昨天你穿蓝色衣服
Jì dé zuò tián nǐ chuān lán sè yī fu

你说对爱太专注容易孤独
Nǐ shuō duì ài tài zhuān zhù róng yì gū dú

这句话什么意思
Zhè jù huà shén meyì si

我不清楚
Wǒ bù qīng chu

我爱上了云
Wǒ ài shàng leyún

爱上你
Aì shàng nǐ

多么希望像你
Duō mexī wàng xiàng nǐ

自由来去
zì yóu lái qù

原来星期天容易想念
Yuán lái xīng qī tiān róng yì xiǎng niàn

反复看部电影
Fǎn fù kàn bù diàn yǐng

一遍一遍
Yī biàn yī biàn

孤独的流著眼泪
gú dū deliú zhù yǎn lèi

回忆太美
huí yì tài měi

爱多美丽
ài duō měi lì

充满香气
chōng mǎn xiāng qì

只是在心里它总是酸溜溜地
Zhǐ shì zài xīn lǐ tā zhǐ tā zǒng shì suān liū liū di

我不懂我自己
Wǒ bù dǒng wǒ zì jǐ

越来越像 lemon tree
Yuè lái yuè xiàng

我一天一天更爱你
Wǒ yī tiān yitiān gēn ài nǐ

我不管不管不管爱会苦苦地
Wǒ bù guǎn bù guǎn bù guǎn ài huì kǔ kǔ di

海蓝蓝的天气
Hǎi lán lán tiān qì

我的爱是 lemon tree
Wǒ deài shì

我爱上了云
爱上你
多么希望像你
自由来去
原来星期天容易思念
反覆看部电影
一遍一遍
孤独的流著眼泪
回忆太美

isolation

想住进你心里
xiǎng zhù jìn nǐ xīn lǐ

isolation

期待下雨的一棵 lemon tree
qī dài xià yǔ deyī kē

你总是望着蓝蓝海面
Nǐ zǒng shì wàng zhelán lán hǎi miàn

说著流浪过的梦容易实现

这句话什么意思
Zhè jù huà shén meyì si

我不清楚
Wǒ bù qīng chu

爱多美丽
充满香气
只是在心里它总是酸溜溜地
我不懂我自己
越来越像
lemon tree
我一天一天更爱你
我不管不管不管爱会苦苦地
海蓝蓝的天气
我的爱是
lemon tree
哦….不管不管
我一天一天更爱你
我不管不管不管爱会苦苦地
海蓝蓝的天气
海蓝蓝的天气
海蓝蓝的天气
我的爱是
lemon tree

Słownictwo
柠檬树 níng méng shù – drzewo cytrynowe
孤单 gū dān – samotny
孤独 gū dú – samotność
xiàng – przypominać
dāng – służyć jako, pracować jako
风吹 fēng chuī – podmuchy wiatru
记得 Jì de – pamiętać
专注 zhuān zhù – zaabsorbowany
易想 róng yì – łatwo
想念 xiǎng niàn – tęsknić
电影 diàn yǐng – film
zhù – pisać
眼泪 yǎn lèi – łzy
回忆 huí yì – przypominać
美丽 měi lì – piękny
充满 chōng mǎn – wypełniać
qì – powietrze
酸溜溜 suān liū – nieszczęśliwy i zawstydzony
dǒng – rozumieć
kǔ – gorzki
hǎi – ocean
lán – niebieski
期待 qī dài – oczekiwać
wàng – patrzeć na
句话 jù huà – zdanie
意思 yì si – znaczenie
自由 zì yóu – wolność