Strona dla osób chcących poznać język chiński

平安夜/Cicha Noc

Cicha Noc
平安夜
píng ān yè

平安夜 圣善夜
píng ān yè shèng shàn yè

万暗中 光华射
Wàn àn zhōng guāng huá shè

照着圣母也照着圣婴
Zhào zheshèng mǔ yě zhào zheshèng yīng

多少慈祥也多少天真
Duō shǎo cí xiáng yě duō shǎo tiān zhēn

静享天赐安眠 静享天赐安眠
Jìng xiǎng tiān cì ān yǎn , Jìng xiǎng tiān cì ān yǎn ,

平安夜 圣善夜
píng ān yè shèng shàn yè

牧羊人 在旷野
Mù yáng rén zài kuàng yě

忽然看见了天上光华
Hū rán kàn jiàn tiān shàng guāng huá

听见天军唱 哈利路亚
tīng jiàn tiān jūn chàng hā lì lù yà

救主今夜降生!救主今夜降生!
jiù zhǔ jīn yè jiàn shēng ! jiù zhǔ jīn yè jiàn shēng !

平安夜 圣善夜
píng ān yè shèng shàn yè

神子爱 光皎洁
Shén ziài guāng jiǎo jié

救赎宏恩的黎明来到
Jiù shú hóng ēn delí míng lái dào

圣客发出来荣光普照
Shèng kè fā chū lái róng guāng pǔ zhào

耶稣我圣降生!耶酥我圣降生!
Yē sū Wǒ shèng jiàng shēng ! Yē sū Wǒ shèng jiàng shēng !

Słownictwo:
píng ān – cały i zdrowy, bezpieczny
yè – noc
shèng – święty
shàn – dobry uczynek
zhào – oświetlać
mǔ – matka
yīng – niemowlę
天真 tiān zhēn – niewinny, naiwny
慈祥 cí xiáng – dobry, życzliwy
jìng – cicho, spokojnie
xiǎng – cieszyć się
cì – podarunek
暗中 àn zhōng – w ciemności
guāng – jasność
huá – wspaniały
shè – wystrzeliwać
牧羊人 mù yáng – pasterz
旷野 kuàng yě – pustkowie
忽然 hū rán – nagle
jún – armia
chàng – śpiewać
哈利路亚 hā lì lu:4 yà – Alleluja
jiù – ratować, zbawiać
zhǔ – Bóg
降生 jiàng shēng – rodzić
神子 Shén zi – Bóg, bóstwo
皎洁 jiǎo jié – jasny i wyraźny
救赎 Jiù shú – odkupienie
hóng – wspaniały
ēn – dobroć, życzliwość
黎明 lí míng – świt, brzask
kè – gość
fā – wysyłać
róng – honor, chwała
pǔ – ogólny, uniwersalny
zhào – rozświetlać
耶稣 yē sū – Jezus
耶稣基督 yē sū jī dū – Jezus Chrystus

GD Star Rating
loading...
平安夜/Cicha Noc, 5.0 out of 5 based on 2 ratings