Strona dla osób chcących poznać język chiński

不怕, 不怕

不怕, 不怕

Bù pà , bù pà

mai-a-hee mai-a-hu

mai-a-ho mai-a-ha-ha

1.

hello!看我! 你在害怕什么?

Kàn wǒ nǐ zài hài pà shén me ?

是我错, 没能够啊 把自己变得成熟

Shì wǒ cuò , méi néng gòu ā , bǎ zì jǐ biàn dé chéng shú .

伤口那么多 已经不怕再痛

Shāng kǒu nà me duō yǐ jīng bù pà zài tòng

没什么 转身以后 我会练成护体神功!

Méi shén me zhuān shēn yǐ hòu wǒ huì liàn chéng hù tǐ shén gōng

2.

看见蟑螂 我不怕不怕啦

Kàn jiàn zhāng láng wǒ Bù pà , bù pà la

我神经比较大 不怕不怕不怕啦

Wǒ shén jīng bǐ jiào Bù pà , bù pà la

胆怯只会让自己更憔悴

Dǎn qiè zhi 3 huì zì jǐ gèng qiáo cuì

麻痹也是勇敢表现

má bì yě shì yǒng gǎn biǎo xiàn

3.

一个人睡也不怕不怕啦

Yī gè rén shuì yě Bù pà , bù pà la

勇气当棉被不怕不怕不怕啦

Yǒng qì mián bèi Bù pà , bù pà bù pà la

夜晚再黑我就当看不见

Yè wǎn zài hēi wǒ jiù dàng kàn bù jiàn

太阳一定就快出现

Tài yáng yī dìng jiù kuài chū xiàn

4.

hello!看我! 你在害怕什么?

是我错, 没能够啊 把自己变得成熟

伤口那么多 没地方可以再 受伤了

Shāng kǒu nà me duō méi dì fāng kě yǐ zài shòu shāng le

没什么 转身以后 我会练成护体神功!

5.

看见蟑螂 我不怕不怕啦

我神经比较大 不怕不怕不怕啦

胆怯只会让自己更憔悴

麻痹也是勇敢表现

6.

一个人睡也不怕不怕啦

勇气当棉被不怕不怕不怕啦

夜晚再黑我就当看不见

太阳一定就快出现

Słownictwo:

害怕 Hài pà – bać się

gòu – wystarczająco

变得 biàn dé – stawać się

成熟 chéng shú – mature

伤口 Shāng kǒu – rana

转身 zhuān shēn – obrócić się

蟑螂 zhāng láng – karaluch

la – ling: wykrzyknik

神经 shén jīng – nerwy

胆怯 Dǎn qiè – płochliwy, nieśmiały

gèng – więcej, dalej

憔悴 qiáo cuì – wymizerowany, zwiędnięty

麻痹 má bì – chwila cisza

勇敢 yǒng gǎn – odważny

表现 biǎo xiàn – wyrażenie, zwrot

勇气 Yǒng qì – odwaga

dāng /dàng – pracawać jako, służyc jako/ traktować jako

棉被 mián bèi – kołdra z wełnianą wyściółką

夜晚 Yè wǎn – noc

太阳 Tài yáng – słońce

出现 chū xiàn – pojawiać się

受伤 shòu shāng – zostać zraniony