Strona dla osób chcących poznać język chiński

Wyrażanie każdy, wszystko, obydwa, nikt, nie ważne jak.

Wyrażanie każdy, wszystko, obydwa, nikt, nie ważne jak.

1.W języku chińskim nie występują słowa wyrażające obydwa i wszystko.  Zamiast tych słów jest jedno 都dou1。

我们都喜欢他。

Wǒmen dōu xǐhuan tā.

My wszyscy lubimy go.

 

Aby wskazać na wszystkie rzeczy z wyrażenia rzeczownikowego używając都 , wyrażenie to musimy postawić na początku zdania.

中国菜我都喜欢吃。

Zhōngguó cài wǒ dū xǐhuan chī.

 

Aby wyrazić ze sytuacja jest prawdziwa dokładnie dwóch rzeczowników, wyrażenie rzeczownikowe musi zawierać numer dwa:

那两本书都很有意思。

Nà liǎng běn shū dōu hěn yǒuyìsi.

Te obydwie książki sa bardzo interesujące.

 

2. 所有的Suǒyǒu de występuje przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej. Wskazuje na dużą liczbę obiektów.

这个饭馆所有的菜都太贵。

Zhège fànguǎn suǒyǒu de cài dōu tài guì.

Wszystkie dania w tej restauracji są za drogie.

 

3. 全Quán – wszystko

Powszechnie występujące wyrażenia.

全家Quán jiā – rodzina

全国Quánguó – ogólnokrajowy

全班Quán bān – klasa

全球Quánqiú – globalny

全年Quán nián – roczny

 

上个月我们全家人都去中国旅游了。

Shàng gè yuè wǒmen quán jiārén dōu qù zhōngguó lǚyóule.

W przyszłym miesiącu cala rodzina jedziemy do Chin.

 

4. Wyrażanie podwójny lub obaj, obydwa.

双Shuāng – występuje przed rzeczownikiem aby wyrazić podwójny, obydwa lub opisac obiekty, które występują parami.

双亲Shuāngqīn – rodzice

双姓Shuāng xìng – nazwa składająca się z dwu znaków

双人床Shuāngrén chuáng – podwójne łóżko

 

5.  Żaden.

W języku chińskim nie ma pojedynczego słowa wyrażającego „żaden”. Zamiast tego używamy wyrażenia:

都Dōu + przeczenie不/没Bù/méi – czasownik

我们都没去大学。

Wǒmen dōu méi qù dàxué.

My wszyscy nie poszliśmy na studia.

 

 

6.  Każdy

– Wyrażanie „każdy” z每Měi.

每 + liczba+ klasyfikator +rzeczownik.

那些车,每(一)辆很贵。

Nàxiē chē, měi (yī) liàng hěn guì.

Kazdy z tych samochodów jest bardzo drogi.

 

– Wyrażanie „każdy” z podwójną negacją.

没有Méiyǒu + wyrażenie rzeczownikowe – przeczenie

没有人不喜欢他。

Méiyǒu rén bù xǐhuan tā.

Nie ma osób, które go nie lubią. = Wszyscy go lubią.

 

– Wyrażanie „każdy” po przez reduplikacje.

人人都喜欢吃中菜。

Rén rén dōu xǐhuan chī zhōng cài.

Każdy kocha jeść chińszczyznę.

 

Wyrażanie każdy, którykolwiek, na ważne jak, używając słów pytających.

– 谁 +都 lub 也

Shuí +dōu lub yě

Każdy

 

谁都要学中文。

Shuí dōu yào xué zhōngwén.

Każdy chce uczyć się chińskiego.

 

– 什么+都lub也

Shénme +dōu or yě

nic

Wszystko

他什么电视剧都喜欢看。

Tā shénme diànshìjù dōu xǐhuan kàn.

On lubi oglądać wszystkie seriale.

 

 

– 哪+都lub也

Nǎ +dōu or yě

Nic

 

哪儿都行去吃饭。

Nǎ’er dōu xíng qù chīfàn.

Wszędzie można iść coś zjeść.

 

– 什么地方+都lub也

Shénme dìfāng +dōu or yě

Wszędzie,  gdziekolwiek.

 

听说波兰什么地方都很漂亮。

Tīng shuō bōlán shénme dìfāng dōu hěn piàoliang.

Słyszałem , ze wszędzie w Polsce jest bardzo ładnie.

 

– 几点钟+都 lub 也

Jǐ diǎn zhōng +dōu lub yě

Zawsze, o każdej godzinie.

 

几点钟也可以去看电影。

Jǐ diǎn zhōng yě kěyǐ qù kàn diànyǐng.

O każdej godzinie możemy iść do kina.

 

– 什么时候+都 lub 也

Shénme shíhou+dōu lub yě

Zawsze, o każdym czasie, kiedykolwiek

我什么时候也有空。

Wǒ shénme shíhou yěyǒu kòng.

Zawsze mam wolny czas.

 

Następujące wyrażenia z również wyrażają znaczenie 多 „nie ważne jak”。 Nie występują z都 lub 也.

– 多么

Duōme

 

Nie ważne jak

那件衬衫多么贵我还想去。

Nà jiàn chènshān duōme guì wǒ hái xiǎng qù.

Nie ważne ile kosztuje ta koszula i tak chce ja kupić.

 

– 多少

Duōshǎo

Nie ważne jak dużo.

 

我给你多少次说明你还不听。

Wǒ gěi nǐ duōshǎo cì shuōmíng nǐ hái bù tīng.

Nie ważne jak dużo razy będę ci tłumaczył i tak nie zrozumiesz.

 

 

 

Wyrażanie „nie każdy” używając słów pytających.

 

– 谁 +都 lub 也+ przeczenie

Shuí +dōu lub yě + przeczenie

Nikt

 

谁都不要学中文。

Shuí dōu bùyào xué zhōngwén.

Nikt chce uczyć się chińskiego.

 

 

– 什么+都lub也+ przeczenie

Shénme +dōu or yě + przeczenie

Nic, żaden

 

他什么电视剧都不喜欢看。

Tā shénme diànshìjù dōu bù xǐhuan kàn.

On nie lubi oglądać żadnych seriali w TV.

 

 

– 哪儿+都lub也 + przeczenie

Nǎ’er +dōu or yě + przeczenie

Nic, żaden

他哪个中菜都不喜欢吃。

Tā nǎge zhōng cài dōu bù xǐhuan chī.

On nie lubi jeść  żadnych chińskich potraw.

 

– 什么地方+都lub也+ przeczenie

Shénme dìfāng +dōu or yě+ przeczenie

Nigdzie

 

这个城市什么地方我也不认识 。

Zhège chéngshì shénme dìfāng wǒ yě bù rènshi.

Nie rozpoznaje żadnej części tego miasta.

 

– 什么时候+都 lub 也+ przeczenie

Shénme shíhou+dōu lub yě + przeczenie

Nigdy

 

我什么时候也没有空。

Wǒ shénme shíhou yě méiyǒu kòng.

Nigdy nie mam wolnego czasu.

 

Wyrażanie „nie ważne jak” z怎么Zěnme.

– 怎么czasownik 1 +也 +czasownik 2

Zěnme + czasownik 1 + yě +czasownik 2

Na ważne jak bardzo + czasownik 1 (oczekiwany skutek nie został osiągnięty)

 

书法很难, 我怎么写汉字,也写不对。

Shūfǎ hěn nán, wǒ zěnme xiě hànzì, yě xiě bùduì.

Kaligrafia jest bardzo trudna, nie ważna jak staram się pisać, zawsze napisze źle.

 

Wyrażenie不论bú lùn „niezależnie od” może pojawić się przed 怎么. Znaczenie nie zmienia się.

 

这个字, 我不论怎么写, 也写错。

Zhège zì, wǒ búlùn zěnme xiě, yě xiě cuò.

Nie ważne jak pisze ten znak, i tak pisze go źle.

GD Star Rating
loading...
Wyrażanie każdy, wszystko, obydwa, nikt, nie ważne jak., 3.7 out of 5 based on 3 ratings