Strona dla osób chcących poznać język chiński

Pinyin 拼音 – sylaby

Pinyin – 拼音pin1yin1 – transkrypcja fonetyczna
Jeden chiński znak odpowiada jednej literze.
Poniżej znajdą Państwo części składowe sylab 音节yin1jie2.

Spółgłoski 声母sheng1mu3
b, p, m, n, l, h, d, t, g, k, f, zh, ch, sh, r, j, q, x, z, c, s,
Wymowa spółgłosek w języku chińskim

Proste i złożone samogłoski韵母 yun4mu3
a, o, e, i, u, ü, ao, en, ie, in, ing, uo, ei, ou, an, ang, eng, iao, iou, i, ai, uai, ong, ia, ian, iang, uei, ui, un, üe, üan, er, iong, ua, uan, uang, ün
Wymowa samogłosek w języku chińskim